مدیر امورمالی و حسابداری

سیاوش اقبالی

سمت: رئیس امور مالی و حسابداری
تحصيلات: لیسانس حسابداری
مسير دستيابی واحد: ساختمان اداری – طبقه فوقانی آزمایشگاه – اتاق شماره۲
تلفن محل كار : (داخلی ۳۵۴)۳۷۴۲۱۰۱۱

 

گزیده ای از وظایف سازمانی:

۱-تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی , چک , برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف

۲-همکاری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان واحد براساس گواهی انجام کار

۳-ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه , کل, معین و اعتبارات و تعهدات

۴-تنظیم لیست های اضافه کاری, کارانه , حق ماموریتهای اداری کارکنان و سایر موارد مشابه

۵-همکار در رسیدگی و نظارت لازم بر اسناد مالی , دریافت و پرداخت مطابق دستور مافوق

۶-صدور چک در وجه اسناد وسایل خریداری شده

۷-رسیدگی و انجام نظارت لازم به اسناد مالی و پرداخت ها

۸-انجام مکاتبات لازم در امور مالی و وصول وجوه و مطالبات دولتی ناشی از قراردادهای شفاهی

۹-دریافت دسته چک از بانک مربوطه با انجام مکاتبات لازم

۱۰-آشنایی لازم با آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

۱۱-گزارش مانده حساب ها در مواقع مورد نیاز به مسئول مربوط

۱۲-تهیه مغایرت بانکی ماهیانه  با توجه به صورت حساب های بانکی و مانده موجودی دفتر بانک

۱۳-شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

۱۴-انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات