مدیر اداره امور عمومی و خدمات پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : اقای حبیب اله حاجی بنده


سمت: مدیر امور عمومی و خدمات پشتیبانی


تحصيلات:کارشناسی مددکاری


مسير دستيابی:طبقه فوقانی آزمایشگاه–ساختمان اداری –اتاق شماره ۸


تلفن محل كار:(داخلی۳۵۵) ۳۷۴۲۱۰۱۱