مدیر اداره امور عمومی و خدمات پشتیبانی

StartTLS not supported by server or could not initiate session.‎

StartTLS not supported by server or could not initiate session.‎

StartTLS not supported by server or could not initiate session.‎

 

نام و نام خانوادگی : اقای حبیب اله حاجی بنده

سمت: مدیر امور عمومی و خدمات پشتیبانی

تحصيلات:کارشناسی مددکاری

مسير دستيابی:طبقه فوقانی آزمایشگاه–ساختمان اداری –اتاق شماره ۸

تلفن محل كار:(داخلی۳۵۵) ۳۷۴۲۱۰۱۱