مسئول آموزش به بیمار

مهرنوش بخشی جهرمی

سمت: کارشناس آموزش به بیمار

تحصیلات:کارشناس پرستاری

مسیر دستیابی: ورودی بخش های درمانی، طبقه دوم واحد آموزش تلفن داخلی(۲۴۸)